Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dataspace

Dataspace Nederland B.V.

1. Definities

1.1 Archief : verzamelnaam voor documenten, dossiers, digitale bestanden, papier en/of andere zaken die
tot een Archief zouden kunnen behoren welke door Opdrachtgever aan Dataspace worden
overgedragen in het kader van Archiefbeheer.
1.2 Dataspace : Dataspace Nederland B.V.
1.3 Opdrachtgever : de (rechts)persoon die het beheer ten behoeve van het (te digitaliseren) Archief geheel of
gedeeltelijk overdraagt aan Dataspace.
1.4 Archiefbeheer : de door Dataspace in opdracht van Opdrachtgever te verrichten diensten, bestaande uit het al
dan niet digitaal registreren. bewaren van Archieven, het voeren van administratie met
betrekking tot de Archieven, het behandelen van opvragingen en het uitleveren alsmede het
weer innemen van deze opvragingen.
1.5 File order : Dataspace internetmodule voor archiefbeheer welke aan Opdrachtgever ter beschikking kan
worden gesteld.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden en overeenkomsten die door Dataspace worden uitgebracht respectievelijk worden verleend en voor zover niet in strijd met dwingend recht.
2.2 Aanvullende en/of afwijkend voorwaarden (daaronder begrepen door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop) voorwaarden) worden door Dataspace van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk door Dataspace schriftelijk aanvaard.

3. Totstandkoming

3.1 Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Dataspace gedane aanbiedingen vrijblijvend. Afwijkingen van aanbiedingen binden Dataspace slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.2 De overeenkomst tussen Dataspace en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging van Dataspace en
vormt de gehele overeenkomst tussen Dataspace en Opdrachtgever met betrekking tot de werkzaamheden.
3.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever bij aanvragen verstrekte gegevens.
3.4 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de opdracht op andere wijze tot stand is gekomen.
3.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dataspace, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

4. Zekerheid

4.1 Dataspace is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht en tijdens de duur van de overeenkomst van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor nakoming van diens verplichtingen.
4.2 Tot het moment dat Opdrachtgever de gevraagde zekerheid heeft gesteld is Dataspace gerechtigd haar prestaties op te schorten.

5. Diensten

5.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden dan wel in de overeenkomst met Opdrachtgever bepaalde, verplicht Dataspace zich op basis van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dataspace (hierna de overeenkomst) tot Archiefbeheer.
5.2 De Opdrachtgever dan wel voor zover dit is overeengekomen Dataspace in opdracht van de Opdrachtgever zal een overzicht samenstellen van de Archieven die door Opdrachtgever aan Dataspace worden aangeboden voor Archiefbeheer.
5.3 Telkens wanneer er zich een wijziging voordoet in de hoedanigheid en/of omvang van de in bewaring gegeven goederen, zal deze wijziging worden vastgelegd door Dataspace.
5.4 Dataspace verplicht zich binnen redelijke termijn de aangeboden Archieven te coderen door middel van barcoderegistratie. Een coderingsoverzicht kan op verzoek aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
5.5 Na oplevering van de gegevens (aan Opdrachtgever) geldt een periode van 1 maand voor het reclameren van eventuele tekortkoming. Hierna wordt geacht dat de data correct is opgeleverd en akkoord bevonden door Opdrachtgever. Bij eventuele geschillen geldt de administratie van Dataspace als dwingend bewijs.
5.6 Indien Dataspace haar verplichtingen ten aanzien van de overeenkomst met betrekking tot haar werkzaamheden niet of niet tijdig kan nakomen als gevolg van omstandigheden en/of gebeurtenissen welke niet in de risicosfeer van Dataspace liggen dan zullen de verplichtingen automatisch worden opgeschort tot het moment dat Dataspace in staat is of in staat worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren.

6. Zorgplicht

6.1 Dataspace zal in het kader van het Archiefbeheer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen, een en ander onder de voorwaarden als bepaald in de overeenkomst (daaronder begrepen deze algemene voorwaarden). Voor zover digitale archiefdiensten zijn overeengekomen, zal Dataspace een passend beveiligingsniveau hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, teneinde gegevens te beveiligen tegen verlies, verminking of enige vorm van onrechtmatige verwerking, Indien overeengekomen met Opdrachtgever, draagt Dataspace zorg voor back-ups van digitaal gearchiveerde data.
6.2 Dataspace heeft het recht naar eigen inzicht Archiefbeheer te weigeren, onder meer, doch niet beperkt tot die gevallen waarin Archiefbeheer schade zou kunnen toebrengen aan het eigendom van Dataspace of derden dan wel het Archiefbeheer Dataspace in haar goede naam en eer zouden kunnen aantasten zulks ter beoordeling van Dataspace.
6.3 Dataspace zal er voor zorgdragen dat het bij haar in bewaring gegeven Archief op verzoek van de Opdrachtgever aan een daartoe door Opdrachtgever schriftelijk gemachtigde ter inzage wordt gegeven. Gedurende de periode van inzage draagt Dataspace geen enkele verantwoordelijkheid voor het ter inzage verstrekte gedeelte van het Archief.

6.4 Inzage in het Archief dient te allen tijde schriftelijk te worden aangevraagd / aangemeld. Hieronder valt ook het gebruik van fax, e-mail en de aangeboden internetapplicatie.
6.5 De Opdrachtgever heeft geen toegang tot de archiefruimten of serverruimten anders dan onder begeleiding respectievelijk toezicht van Dataspace.

7. Vertrouwelijkheid en privacy

7.1 Dataspace is gehouden alle door Opdrachtgever in het kader van het Archiefbeheer verstrekte of in bewaring gegeven documenten en/of informatie vertrouwelijk te behandelen.
7.2 Dataspace verplicht zich alle bedrijfsinformatie van de Opdrachtgever welke bekend is geworden aan Dataspace als gevolg van de uitoefening van haar diensten aan de cliënt te allen tijde geheim te houden en niet door te geven, direct of indirect aan een andere partij.
7.3 Dit artikel heeft geen betrekking op informatie die reeds deel uitmaakt van het publieke domein of anderszins ter kennis van partijen is gekomen zonder dat dit het gevolg is van een onrechtmatige openbaarmaking.
7.4 Dataspace mag wel informatie als bedoeld in dit artikel bekendmaken wanneer dit is vereist krachtens de wet, een gerechtelijke uitspraak of om te voldoen aan de regelingen en bindende beschikkingen van de bevoegde regelgevende instanties of om zijn rechten en verplichtingen krachtens de wet, de werkzaamheden, deze of enig andere overeenkomst uit te oefenen.
7.5 Voor zover Dataspace in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt, verwerkt zij de door Opdrachtgever verstrekte gegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.6 Voor zover Dataspace in het kader van haar dienstverlening voor Opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verwerkt zij enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor Dataspace en Opdrachtgever en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Dataspace daartoe krachtens wet- en/of regelgeving verplicht is. Het is Dataspace slechts toegestaan klantgegevens aan andere partijen te verstrekken middels elektronisch dataverkeer indien dit uitdrukkelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
7.7 Dataspace is verplicht om stilzwijgen te oefenen ten aanzien van alle feiten die haar in het kader van de activiteiten voor Opdrachtgever bekend worden, ongeacht of het daarbij Opdrachtgever zelf of diens zakelijke relaties betreft, tenzij Opdrachtgever Dataspace uitdrukkelijk ontslaat van deze geheimhoudingsplicht, dan wel enig wettelijk voorschrift Dataspace tot mededeling verplicht. Dataspace zal ook alle derden waarmee zij samenwerkt, in dezelfde mate tot genoemde geheimhouding verplichten.
7.8 Dataspace zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling of verdere verwerking). Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen.
7.9 Opdrachtgever stelt Dataspace in de gelegenheid een passend beveiligingsniveau zoals hiervoor genoemd in te stellen en te handhaven. Voor zover Opdrachtgever authenticatiemiddelen worden toegewezen voor toegang tot File order en de daarop aanwezige content, of tot enig ander systeem, is Opdrachtgever gehouden op zorgvuldige wijze met deze toegangs- en identificatiecodes om te gaan en deze slechts te verstrekken aan geautoriseerde gebruikers. Dataspace is nimmer verantwoordelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit enig gebruik of misbruik van de authenticatiemiddelen, behoudens voor zover dit misbruik het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Dataspace.

8. Duur en beëindiging

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden.
8.2 Zonder schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te worden verlengd voor een zelfde periode.
8.3 Tegen het einde van de contractperiode kan de overeenkomst worden opgezegd door één der partijen. Opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden met inachtneming van een wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden.
8.4 De overeenkomst wordt ontbonden indien; – de Opdrachtgever een rechtspersoon is en wordt ontbonden, tenzij binnen 30 dagen na overlijden c.q. ontbinding een rechtsopvolger is aangewezen die de overeenkomst wenst voort te zetten onder gelijke condities – – een der partijen tekort schiet in de uitvoering van de overeenkomst en daarin volhardt ook na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming. Ontbinding laat onverlet het recht van de schadelijdende partij schadevergoeding te vorderen.
8.5 Eventuele door Opdrachtgever in het kader van het Archiefbeheer genoten prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen bij ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat Dataspace ten aanzien van het wezenlijke deel van deze prestaties in verzuim is. Bedragen die Dataspace vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
8.6 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien:
– de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en komt te overlijden.
– Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren dan wel de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt
verklaard, dan wel daartoe verzoeken worden ingediend;
– Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat surseance van betaling aan deze partij wordt verleend;
– ten laste van Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd of een belangrijk deel van de activa van
Opdrachtgever wordt verkocht (of uitgewonnen).
8.7 Bij beëindiging van deze overeenkomst worden de al dan niet digitaal in bewaring gegeven goederen aan de Opdrachtgever geretourneerd dan wel op diens schriftelijke verzoek vernietigd. Vernietiging van de in bewaarneming gegeven goederen alsook het uitslaan en het vervoeren c.q. terugbezorgen geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal separaat berekend worden tegen de alsdan geldende tarieven. Vernietiging van de in bewaring gegeven goederen vindt uitsluitend plaats onder feitelijk toezicht van Dataspace.

8.8 Indien bij beëindiging van deze overeenkomst geen schriftelijke instructie tot vernietiging van de Opdrachtgever, wordt ontvangen en de goederen niet geretourneerd kunnen worden door omstandigheden welke liggen in de risicosfeer van de Opdrachtgever heeft Dataspace het recht vanaf 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst de goederen te vernietigen buiten toezicht en op kosten van de Opdrachtgever of diens gemachtigde.
8.9 Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle kosten die verschuldigd zijn voor diensten die door, of door bemiddeling van Dataspace zijn geleverd direct opeisbaar.

9. Tarieven en betalingscondities

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever de alsdan geldende tarieven verschuldigd, vermeerderd met BTW.
9.2 Dataspace is gerechtigd in het geval van stijgende prijzen en/of kosten de tarieven voor haar dienstverlening, voor materialen te wijzigen en zal de Opdrachtgever van een dergelijk voornemen tenminste 3 maanden van te voren schriftelijk in kennis stellen.
9.3 Het (maandelijkse) bewaarloon wordt gebaseerd op de hoeveelheid door Dataspace geregistreerd Archief al dan niet aanwezig en wordt berekend vanaf het moment van feitelijke in bewaarneming.
9.4 De Opdrachtgever verbindt zich de facturen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te betalen zonder korting en/of compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.5 Bij verzuim is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente plus twee procent (2%) per jaar verschuldigd, vermeerderd met vijf procent (5%) administratiekosten.
9.6 Klachten ten aanzien van facturen/facturering dienen uiterlijk veertien dagen na de datum van de factuur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Daarna wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Een klacht over de factuur geeft de Opdrachtgever geen aanleiding of recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
9.7 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Dataspace vrij, zonder verdere ingebrekestelling de vordering ter incasso uit handen te geven. In welk geval alle bijkomende kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke (incasso) kosten ten laste komen van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten worden tussen partijen uitdrukkelijk gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van €. 70,00.
9.8 Dataspace is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten bij in gebreke blijven van de Opdrachtgever totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen jegens Dataspace is nagekomen. Tevens is Dataspace gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist en ongeacht het bepaalde in artikel 7.3 van deze voorwaarden, indien Opdrachtgever langer dan 30 dagen in gebreke van haar betalingsverplichting is.
9.9 Alle zaken en gelden welke Dataspace uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand voor alle vorderingen welke Dataspace ten laste van de Opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.
9.10 Dataspace is gerechtigd een retentierecht toe te passen met betrekking tot in beheer zijnde Archief indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Dataspace voldoet.

10. Aansprakelijkheid Dataspace

10.1 Dataspace is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd behoudens schade ontstaan door roekeloosheid en/of grove schuld.
10.2 Dataspace is slechts aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd betrekking hebbende op Archieven en/of informatie vanaf het moment van in ontvangstname tot het moment van aflevering aan Opdrachtgever of diens aangewezen representant.
10.3 Voor zover Dataspace aansprakelijk mocht blijken te zijn is de aansprakelijkheid ingeval van fysieke archivering beperkt tot een bedrag van € 25,00 per archiefdoos tot aan het bedrag aan bewaarloon voor een periode van 12 maanden, Ingeval van digitale archivering wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de digitale archivering overeengekomen opdrachtsom per jaar. De totale gecumuleerde aansprakelijkheid (fysiek en digitaal) zal nimmer meer bedragen dan € 150.000,– per Opdrachtgever, dan wel € 10.000,– per Opdrachtgever indien de schade is ontstaan tijdens transport.
10.4 Schade uitsluitend aan een archiefdoos valt buiten de aansprakelijkheid.
10.5 Dataspace is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Dataspace voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtnemer aan Dataspace voorgeschreven toeleveranciers.
10.6 Dataspace is niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade die optreden als gevolg van het niet of niet juist informeren door Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 11.
10.7 Indien Dat Space in rechte in weerwil van bovenstaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden is de maximale aansprakelijkheid van Dataspace in elk geval en altijd beperkt tot de hoogte van de schade-uitkering van de verzekeraar van Dataspace in het betreffende geval. Indien om welke reden ook het schadebrengende voorval niet door een verzekering is gedekt dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking die doorgaans voor een dergelijk voorval geldt.

11. Verplichtingen Opdrachtgever

11.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en garandeert de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de aan Dataspace verstrekte gegevens en zaken, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever garandeert dat de zaken en gegevens die in bewaring worden gegeven vrij zijn van defecten, lasten en beperkingen, niet in strijd met binnen- en buitenlandse regelgeving zijn en niet schadelijk zijn voor andere zaken, personen of milieu. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Dataspace als gevolg van een schending van deze garanties lijdt of zal lijden.
11.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Dataspace geleden schade ten gevolge van een tekortkoming van Opdrachtgever.
11.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor door Dataspace geleden schade als gevolg van het Archief van Opdrachtgever dan wel veroorzaakt door personeel van Opdrachtgever of derden ingeschakeld door Opdrachtgever of zaken die door hen Opdrachtgever gebruikt worden of aan Dataspace in bewaring zijn gegeven.
11.4 De Opdrachtgever is verplicht de door Dataspace verstrekte gegevens, daaronder begrepen de coderingsoverzichten en inventarisatiegegevens, te controleren en binnen 1 maand eventuele onjuistheden en/of tekortkomingen mede te delen aan Dataspace.
11.5 De Opdrachtgever is gehouden van elke verandering van haar adres en/of elke wijziging in bevoegdheid van geautoriseerde personen schriftelijk mededeling te doen aan Dataspace alsmede alle informatie die in redelijkheid van belang is voor Dataspace in het kader van de overeenkomst terstond aan Dataspace mee te delen.
11.6 De Opdrachtgever vrijwaart Dataspace ter zake van en stelt Dataspace schadeloos voor alle door hem geleden schade in verband met alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de in bewaring gegeven goederen en/of informatie.
11.7 De Opdrachtgever vrijwaart Dataspace ter zake van en stelt Dataspace schadeloos voor alle door hem geleden schade in verband met aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt.

12. Verzekering

12.1 De aan Dataspace toevertrouwde goederen zijn door Dataspace niet verzekerd.
12.2 De Opdrachtgever dient zelf voor het sluiten van de door hem gewenste verzekeringen zorg te dragen.

13. Overmacht

13.1 Indien Dataspace zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen direct of indirect ten gevolge van omstandigheden of oorzaken die buiten zijn redelijke invloedssfeer zijn gelegen, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, waaronder ziekte van medewerkers, is Dataspace niet aansprakelijk voor enige schade en wordt de nako¬ming van de verplichtingen op-geschort tot het moment dat Dataspace weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
13.2 Indien er zich aan de zijde van Dataspace een overmachtssituatie voordoet die gedurende drie maanden heeft voortgeduurd, is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen. De genoemde termijn van drie maanden zal niet gelden indien het van de Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst na het intreden van de overmachtssituatie nog langer voortduurt. In geval van beëindiging heeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

14. Algemene bepalingen

14.1 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in deze overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen, op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst.
14.2 Dataspace is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging in kennis is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Dataspace te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken.
14.3 Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de opdracht te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd van kracht tussen Dataspace en Opdrachtgever.
14.4 De in de opdracht en algemene voorwaarden beschreven rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar. Deze bepaling is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
14.5 Geen enkel verzuim of vertraging in de uitoefening door Dataspace om (gerechtelijke) stappen te ondernemen ingeval van een schending van de bepalingen van opdracht door Opdrachtgever zal gelden als een afstand van een dergelijk recht of door Opdrachtgever kunnen worden opgevat als rechtsverwerking. Evenmin zal een eenmalige uitoefening van enig recht, voorbehoud, volmacht en dergelijke door Dataspace onder de voorwaarden van de opdracht volledige of toekomstige uitoefening daarvan dan wel de uitoefening van enig ander recht beletten. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden komen Dataspace toe alle rechten en vorderingen die de wet hem toekent.

15. Geschillen

15.1 Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluiten Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen (van welke aard dan ook) tussen Opdrachtgever en Dataspace (ongeacht wie de benadeelde en/of eisende partij hierin is) zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant.

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag